استانداردهای جدید آموزشی در زمینه فرش

rugart.org_0019رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد موسويان كاشان اصفهان خبر داد:‌
استانداردهاي جديد آموزشي در زمينه فرش، اسانس و گل و گلاب تهيه مي شود
به گزارش پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران [www.rugart.org] ،به نقل از خبرگزاري موج – علواني شناسايي مهارت هاي فاقد استاندارد توسط پژوهشكده ها، نيازسنجي آموزشي و امكان سنجش مهارت دوره هاي زيرگروه فرش و اسانس گيري توسط دانشگاه تأکيد کرد.
محمود علواني رئيس مركز در اين جلسه كه رئيس مركز رشد وابسته به دانشگاه كاشان با اشاره به تحقق برنامه ۰۵۱۶۰۶ سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان اظهار داشت:‌ شناسايي ظرفيت هاي آموزشي در زمينه فرش و اسانس گل و گلاب، تربيت نيروي ماهر،‌ بررسي استانداردهاي آموزشي موجود و در نهايت تدوين و اجرايي نمودن استانداردهاي جديد از اهداف برگزاري اين جلسه است .
وي بر شناسايي مهارت هاي فاقد استاندارد توسط پژوهشكده ها، نيازسنجي آموزشي و امكان سنجش مهارت دوره هاي زيرگروه فرش و اسانس گيري توسط دانشگاه، حضور فعال دانشجويان در اجراي تفاهم نامه آموزشي اداره كل با دانشگاه تأکيد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید