بررسی تطبیقی و گونه شناسی نقوش فرش های خشتی مناطق سامان و چالشتر (با تاکید بر خشت های درخت سرو، کاج و بید مجنون)

rugart.org_arm001عنوان مقاله: بررسي تطبيقي و گونه شناسي نقوش فرش هاي خشتي مناطق سامان و چالشتر (با تاکيد بر خشت هاي درخت سرو، کاج و بيد مجنون)
نویسندگان: قاني افسانه ، افروغ محمد
دانشگاه هنر، اصفهان

عنوان نشریه: مطالعات هنر اسلامي : بهار- تابستان ۱۳۹۱ , دوره ۸ , شماره ۱۶ ; از صفحه ۲۱ تا صفحه ۳۴

 • چکیده:

منطقه چهارمحال و بختياري يکي از مناطق برجسته در حوزه هنرهاي سنتي و صنايع دستي به خصوص فرش دست بافت است. فرش اين منطقه به دليل داشتن شاخصه هايي نظير طرح، نقش و رنگ مختص خود جايگاهي ويژه در دنياي هنر و صنعت فرش دارد. اکثر مناطق و نواحي اين استان به خصوص مناطق سامان و چالشتر عليرغم هم جواري جغرافيايي و مشترکات فرهنگي و اجتماعي در هنر بافندگي، داراي وجوه اشتراک و افتراق و گونه گوني طرح و نقش و عناصر بصري مختص خويش است. يکي از طرح هاي مشهور و برجسته منطقه چهارمحال به ويژه مناطق ياد شده، طرح خشتي است. اين طرح و نقش مايه هاي موجود در آن داراي تنوعي است که نتايج و يافته هاي ناب حاصل از جست وجوهاي ميداني اين پژوهش شاخصه مهم آن است.
در اين مقاله، نمونه هايي از اصيل ترين فرش هاي خشتي هر دو منطقه بر اساس قدمت و کيفيت بصري، انتخاب و بررسي شده و جايگاه مفاهيم و نقطه ثقل آن ها احصاء و طبقه بندي شده است تا علاوه بر معرفي وجوه اشتراک و افتراق فرش دو منطقه، سبک مناسب و تعريف شده اي براي احياي نقشه ها و به مرحله توليد رساندن آن ها معرفي شود تا از اين طريق بتوان سهم بيشتري از بازارهاي داخلي و خارجي به دست آورد. همچنين اين مقاله نقش مايه هاي شاخص فرش ها را که شامل نقوش اصلي و فرعي و ريزنقش ها مي شود، شناسايي و معرفي کرده است. پژوهش حاضر به روش ميداني کتابخانه اي تهيه شده و از نوع تحليلي توصيفي است.

 • اهداف مقاله
  ۱- طبقه بندي و معرفي نقوش، شناسايي وجه اشتراک و افتراق نقش مايه ها، بررسي نگاره هاي درختي شاخص (سرو، کاج و بيد مجنون).
  ۲- معرفي اصول علمي و استاندارد طراحي در فرش هاي خشتي مناطق سامان و چالشتر.
  سوالات مقاله
  ۱- وجوه اشتراک و افتراق فرش هاي مناطق سامان و چالشتر کدام است؟
  ۲- ارکان شاخص پايدار و ضابطه هاي علمي به منظور تشخيص اصالت طرح و کيفيت فرش دستباف کدام است؟
 • كليد واژه: فرش، نقش و طرح، چهارمحال و بختياري، چالشتر، سامان
دانلود مقاله فرش
دانلود مقاله فرش

دیدگاهتان را بنویسید