بررسی عوامل تاثیر گذار شغلی بر روی دستگاه اسکلتی عضلانی بدن کارگران رفو کار فرش

  • ﺟﺒﺮاﻳﻴﻞ ﻧﺴﻞ ﺳﺮاﺟﻲ
  •   ﻟﻴﻼ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻗﻮام آﺑﺎدي
  • ﺑﻬﺰاد ﻓﻮﻻدي دﻫﻘﻲ

ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي  داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید