قانون کار و حقوق کارگری در ایران

rugart.org_person_ramtinرامتين محمدي
قانون کار وحقوق کارگری درایران

درایران قوانین عمده استخدامی که رابطه عامل کار با آمرآن راتعیین وناظر برروابط آنهاست عبارت از قوانین استخدام کشوری وقانون استخدام نیروی مسلح است که یک طرف آن دولت وطرف دیگر آن مستخدمین دولت میباشد وهمچنین قانون کار که یک جهت آن کارفرما و طرف دیگر این قانون کارگران هستند .

نظر به وسعت تعداد افرادی که با قانون کار چه از لحاظ کارفرما وچه تعداد عظیم قشر کارگر وجود دارد وعدمآشنایی هر دوطرف به حقوق والزامات قانونی لا زم است. به منظور آشنایی دراین مورد نکاتی مورد مطالعه ودقت قرار گیرد تا از بروز مشکلات بعدی برای انان ودر صورت بروزمشکلات به طریق قانونی ومنطقی نسبتبه حل وفصل آنها اقدام گردد.

در ایران قانون که در مورد روابط کارگر وکار فرما جاری است  قانونیست. که در سال ۱۳۶۹بدون اینکه

مثل تمام قوانین دیگر در مجلس شورای ملی به تصویب برسد . در شورای مصلحت نظام به تصویب رسیده که بدون ذکر علل وجهاتی که موجب این امر شد مفاد بعضی از مواد آن را بمنظور آ شنایی مورد مطالعه قرارمیدهیم .

ماده ۱ این قانون کلیه کارفرمایان وکارگاههاوموسسات تولیدی صنعتی وخدماتی وکشاورزیوهمچنین کارگران را مکلف به تبعیت از آن نموده وکارگر را کسی دانسته که بهرعنوان در مقابل دریافت حقوق یا مزد – سهم سود  یا سایر مزایا بدرخواست کارفرما کارکند وکارفرما هم شخص حقیقی (هر کس)یا حقوقی ( مثل کارگاه یا کارخانه یا شرکت ) است که کارگر بدستور او درمقابل مزد برای او کارمی کند ومحل کار کارگر راهم کارگاه نامیده شده است در این قانون قرارداد کار هرگونه قرارداد کتبی  یا شفاهی شناخته شده که برای مد ت موقت یا غیرموقت تنظیم شده باشد وقرارداد موقت نوعا” برای  کارهایی است که جنبه موقت و مقطعی دارد و قرارداد و دایم برای اموری است که جنبه استمرار و دایمی داشته باشد و در هردو مورد چنانچه بین کارگر وکارفرما قراردادی تنظیم شود که مدت در ان تعیین شده باشد قرارداد موقت شناخته میشود وکارفرما نمی تواند چنانچه کارگر بنحو مطلوب کار نکرد قرارداد را قبل از اتمام مدت آن فسخ نماید واین یکی ازمشکلاتی قانونی است که چه برای قرار دادهای دایم و یا قراردادهای موقت در امور کارگری وجود دارد که درصورت بروزاختلاف بین کارگر وکارفرما باید برابرقانون موجود موضوع برای اظهار نظر به نماینده کارگران یا شورای اسلامی کارگاه یا کارخانه ارجاع گردد پس از آن در صورت وجود اختلاف به کمسیون تشخیص و درمرحله بعد به کمسیون حل اختلاف اداره کار فرستاده میشود که ضرر وزیان ودردسر طولانی رابرای  کارفرما دربرخواهد داشت .

در قرار دادهای استخدامی کارفرما می تواند قرارداد رابصورتی تنظیم کند که مدت آن یک تا سه ماهه بصورت آزمایشی باشد دراین مدت چنانچه نحوه کاریا تخصص کارگر مورد قبول نبود از ادامه آن خوداری نماید وبکاراوخاتمه دهد .

درقانون کارچنانچه کارگاهی اقدام به استخدام کارگر نماید وبعد مالکیت آنرا بدیگری منتقل نماید کلیه تعهدات اودرقبال کارگران در عهده مالک بعدی قرارمیگیرد .

کارگری که برای کارفرما کار میکند برابرقانون کار باید از حداقل حقوق کارگری که میزان آن همه ساله  به نسبت میزان تورم سالیانه اعلام شده از جانب بانک مرکزی که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد برخوردار گردد که در حال حاضر این حداقل حدود صد هزارتومان است که کارفرما مکلف است علاوه برآن وجهی به میزان۲۳ در صداین مبلغ را کارفرما  و۷ در صد هم از همین بابت از حقوق کارگرکسر و۳۰درصد آنرا بحساب تامین اجتماعی واریزنماید البته در کارگاههائی که تعداد کارگران آن کمتر از ۵ نفر میباشند برابرقانون از پرداخت این میزان وجه معاف هستند ومیزان آن به ۱۰ درصد تقلیل می یابد که ۷درصد سهم کارفرما و۳درصد سهم کارگراست .بموجب ماده ۲۴ قانون چنانچه کارفرمانسبت به فسخ قرارداد کاراقدام کند یا مدت قرارداد باتمام برسد وکارگر موافق به فسخ قرارداد باشد میباید در پایان مدت قرارداد حق سنواتی به ازای هرسال کاری که برای کارفرما انجام داده یک ماه حقوق به او پرداخت ورسیدی اخذ شود که کارگر درآن به دریافت این مبلغ وتسویه حساب قطع اقرار کرده باشد والا چنانچه این عمل صورت  نگرفته باشد حق شکایت برای او محفوظ است ومدتی هم که کار نکرده وکار رسیدگی به اختلاف درجریان بوده پرداخت حقوق ماهانه اوبه عهده کارفرما خواهد بود .
بااین توضیح  وتشریح مختصربرای کارگارههایی که چند نفر کارگردر استخدام دارند مصلحت این است  که برای رهایی  از این مشکلات با کارگر قراردادی تنظیم نمایند که در آن مدت تعیین وعنوان موقت بودن آن تصریح شده باشد وپس از پایان مدت قرارداد هم با کارگر تسویه حساب قطعی نمایند این قرارداد باید حاوی نام و نشانی کارگر وکارفرما وهمچنین مدت قرار داد وموضوع انجام  کار ومیزان حقوق وی باشد تا بتواند از مشکلات بعدی جلوگیری نماید تا دست کارفرما را در انتخاب بهترین  کارگر وقطع رابطه در صورت مطلوب نبودن کارباز بگذارد

دیدگاهتان را بنویسید