تقسیم بندی الیاف پشم

عبدالله احراری
عبدالله احراری

تقسیم بندی الیاف پشم:
۱) پشم حقیقی (مطلق):
گوسفندان با پشم ظریف عمدتاً دارای تار پشم حقیقی هستند. این الیاف بسیار ظریف بوده، دارای جعد و كش پذیری هستند. الیاف این نوع پشم فاقد مدولا بوده، دارای قطر یكسان هستند.
۲) هتروتیپ:
الیاف هتروتیپ در طول لیف متناوباً از ساختمان پشم مطلق (بدون مدولا) و كمپ (قطر نایكنواخت و دارای مدولا) برخوردار هستند. در نتیجه لیف پشم ضخیم تر و فاقد جعد می گردد ولی از استحكام زیاد برخوردار است. متخصصین وجود الیاف هتروتیپ را مربوط به ییلاق و قشلاق و نوع تغذیه ی دام می دانند. برای صنایع قالیبافی به الیاف مختلف پشمی (مطلق، مویی، هتروتیپ) كه در میان آنها درصد الیاف هتروتیپ تا ۱۵ درصد باشند، نیاز خواهد بود. از خصوصیات این نوع پشم استحكام فوق العاده ی آن، خصوصاً عدم تغییر شكل در اثر فشار وارده می باشد.
۳) مو:
الیافی كه در طول خود دارای مدولا (كانال سراسری) بوده و فاقد جعد باشند و به سادگی پشم رنگ پذیر نباشند، الیاف مویی گفته می شود. اگر الیاف مویی ظریف و كوتاه باشند، به آنها كرك می گویند. اگر الیاف بلند وضخیم باشند، مو می گویند. در بازار داخلی به پشمهای ظریف خارجی كه ۱۹ تا ۲۷ میكرون قطر دارند، كرك می گویند.
۴) كمپ:
(Kemp) معمولاً این الیاف در اطراف سر و ساق پا وجود دارند و شكننده و رنگی می باشند. الیاف كمپ دارای مدولا بوده و در نتیجه ضعیف و كم استحكام هستند. طول آنها از پشم مطلق كوتاهتر وفاقد جعد است. وجود الیاف كمپ از ارزش و مرغوبیت پشم می كاهد.
۵) ژار:
الیاف مویی بدون جعد هستند كه دارای رشد بیشتری نسبت به الیاف پشمی می باشند. الیاف ژار دارای مدولا بوده و قطر آن بین ۹ الی ۱۲۰ میكرون است.

عبدالله احراری
منابع و مآخذ:
۱- اصول نگهداری و پرورش گوسفند – دكتر منوچهر سعادت نوری، دكتر صدرالله سیاه منصور، چاپ ششم، ۱۳۷۴.
۲- پژوهشی در فرش ایران- تورج ژوله.
۳- بررسی وضعیت گوسفندان استان خراسان و امكان ایجاد واحدهای رسیدگی پشمی و فاستونی، آقای دیانت و آقای اصغری. ۱۳۷۰.
قالیکده

دیدگاهتان را بنویسید