بایگانی دسته: مطالعات تطبیقی

بررسی تطبیقی و گونه شناسی نقوش فرش های خشتی مناطق سامان و چالشتر (با تاکید بر خشت های درخت سرو، کاج و بید مجنون)

rugart.org_arm001عنوان مقاله: بررسی تطبیقی و گونه شناسی نقوش فرش های خشتی مناطق سامان و چالشتر (با تاکید بر خشت های درخت سرو، کاج و بید مجنون)
نویسندگان: قانی افسانه ، افروغ محمد
دانشگاه هنر، اصفهان

عنوان نشریه: مطالعات هنر اسلامی : بهار- تابستان ۱۳۹۱ , دوره ۸ , شماره ۱۶ ; از صفحه ۲۱ تا صفحه ۳۴

ادامه‌ی خواندن