بایگانی دسته: مواد اولیه

پشم

تقسیم بندی الیاف پشم

عبدالله احراری

عبدالله احراری

تقسیم بندی الیاف پشم:
۱) پشم حقیقی (مطلق):
گوسفندان با پشم ظریف عمدتاً دارای تار پشم حقیقی هستند. این الیاف بسیار ظریف بوده، دارای جعد و کش پذیری هستند. الیاف این نوع پشم فاقد مدولا بوده، دارای قطر یکسان هستند. ادامه‌ی خواندن