پشم

تقسیم بندی الیاف پشم

عبدالله احراری

عبدالله احراری

تقسیم بندی الیاف پشم:
۱) پشم حقیقی (مطلق):
گوسفندان با پشم ظریف عمدتاً دارای تار پشم حقیقی هستند. این الیاف بسیار ظریف بوده، دارای جعد و کش پذیری هستند. الیاف این نوع پشم فاقد مدولا بوده، دارای قطر یکسان هستند.
۲) هتروتیپ:
الیاف هتروتیپ در طول لیف متناوباً از ساختمان پشم مطلق (بدون مدولا) و کمپ (قطر نایکنواخت و دارای مدولا) برخوردار هستند. در نتیجه لیف پشم ضخیم تر و فاقد جعد می گردد ولی از استحکام زیاد برخوردار است. متخصصین وجود الیاف هتروتیپ را مربوط به ییلاق و قشلاق و نوع تغذیه ی دام می دانند. برای صنایع قالیبافی به الیاف مختلف پشمی (مطلق، مویی، هتروتیپ) که در میان آنها درصد الیاف هتروتیپ تا ۱۵ درصد باشند، نیاز خواهد بود. از خصوصیات این نوع پشم استحکام فوق العاده ی آن، خصوصاً عدم تغییر شکل در اثر فشار وارده می باشد.
۳) مو:
الیافی که در طول خود دارای مدولا (کانال سراسری) بوده و فاقد جعد باشند و به سادگی پشم رنگ پذیر نباشند، الیاف مویی گفته می شود. اگر الیاف مویی ظریف و کوتاه باشند، به آنها کرک می گویند. اگر الیاف بلند وضخیم باشند، مو می گویند. در بازار داخلی به پشمهای ظریف خارجی که ۱۹ تا ۲۷ میکرون قطر دارند، کرک می گویند.
۴) کمپ:
(Kemp) معمولاً این الیاف در اطراف سر و ساق پا وجود دارند و شکننده و رنگی می باشند. الیاف کمپ دارای مدولا بوده و در نتیجه ضعیف و کم استحکام هستند. طول آنها از پشم مطلق کوتاهتر وفاقد جعد است. وجود الیاف کمپ از ارزش و مرغوبیت پشم می کاهد.
۵) ژار:
الیاف مویی بدون جعد هستند که دارای رشد بیشتری نسبت به الیاف پشمی می باشند. الیاف ژار دارای مدولا بوده و قطر آن بین ۹ الی ۱۲۰ میکرون است.

عبدالله احراری
منابع و مآخذ:
۱- اصول نگهداری و پرورش گوسفند – دکتر منوچهر سعادت نوری، دکتر صدرالله سیاه منصور، چاپ ششم، ۱۳۷۴.
۲- پژوهشی در فرش ایران- تورج ژوله.
۳- بررسی وضعیت گوسفندان استان خراسان و امکان ایجاد واحدهای رسیدگی پشمی و فاستونی، آقای دیانت و آقای اصغری. ۱۳۷۰.
قالیکده